Při vstupním vyšetření sestavíme terapeutický plán podle aktuálních potřeb dítěte. V terapiích využíváme tyto koncepty.

Ergoterapie

      Jedná se o moderní metodu rehabilitace. Formou hry zlepšuje  u dětí schopnosti a dovednosti, které budou potřebovat v běžném životě. Zaměřuje se na jemnou a hrubou motoriku, rozvíjí mentální myšlení, práci s vlastním tělem, grafomotoriku. Podporuje smyslové vnímání dítěte a věnuje se rozvoji kognitivních funkcí ( paměť, pozornost, komunikace, vnímání). Využívá nejen hru, ale také orofaciální a bazální stimulaci aj. V neposlední řadě ergoterapeut doporučuje kompenzační pomůcky či úpravu domácího nebo pracovního prostředí. V naší ordinaci Vám pomůcky nejen doporučíme, ale pomáháme i s jejich pořízením či financováním.

Senzorická integrace (SI)

        Terapie senzorické integrace se zaměřuje na proprioceptivní, vestibulární a taktilní systém. Pomáhá dítěti spontánně vytvářet adekvátní odpověď a správně třídit příchozí  smyslové informace do mozku. Terapie probíhá formou hry a utváří SI na základě pohybu. Terapie SI  je vhodná pro děti :

- s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem                                                                          - s hyperaktivitou  či poruchou pozornosti                                                                                   -  "neobratné" nebo "nešikovné"                                                                                                   - pro děti, které mají problémy v oblasti motoriky, kognitivních funkcí, sebeobsluhy                - hůře se zapojují do kolektivu ( jsou bojácné nebo naopak agresivní )                                     - reagují neadekvátně na běžné situace - dotek, mytí vlasů, větší skupiny lidí                          - děti s Downovým syndromem, poruchou autistického spektra, poškození centrálního nervového systému.


Son- rise

       Son-rise program je metoda vhodná pro autisty ( děti s PAS).Hledá příčiny neadekvátního chování dítěte. Pomocí hry, zrcadlení, oslavování a přidávání se k dítěti, pomáhá dětem s PAS adekvátně reagovat na podněty a učí je pracovat se svými emocemi. Na první místo staví učení sociálních dovedností, očního kontaktu, flexibility, verbální a neverbální funkční komunikace. Při terapiích se intenzivně pracuje i s rodiči dítěte. Rodina je vždy na prvním místě a hlavním účastníkem terapií.


SunBall

              SunBall je certifikovaná interaktivní rehabilitační pomůcka, která funguje na principu biologické zpětné vazby ( biofeedback ). Pohyb je vytvářen tlakem na míček a zpětná vazba je promítána do interaktivních her či vedené terapie. Cílem biofeedbacku je lepší uvědomění a převzetí větší kontroly nad pohybem těla.  SunBall kombinuje fyzický a mentální trénink. Napomáhá ke zvyšování svalové síly, ke zlepšení koordinace a k rozvoji kognitivních funkcí. Lze jej také využít jako balanční plochu při tréninku stability. Je jednoduchý na ovládání a lze ho využít u rozličných diagnóz všech věkových kategorií. U dětí lze ovlivňovat jak onemocnění pohybového aparátu, tak neurologická onemocnění (např. vadné držení těla, skoliózy, poúrazové stavy, onemocnění centrálního i periferního nervového systému jako dětská mozková obrna či různé typy periferních paréz). Pomůcku lze rovněž využít při práci s dětmi s poruchami chování či s poruchami autistického spektra.


PANat - vzduchové dlahy

              PANat je Pro-aktivní léčebná Aplikace v Neurorehabilitaci se vzduchovými dlahami a dalšími pomůckami. PANat byl koncipován v 60. letech min. století skotskou fyzioterapeutkou Margaret Johnstone, dnes uznáván jako Evidence based metoda pro 4 nejtěžší stupně postižení CNS, vhodný jak pro dospělé pacienty po CMP, RS, Parkinson, neurotraumata, tak i pro děti s DMO, s mozkovou ischemií a po úrazech.

                PANat spočívá ve fyziologickém zapolohování končetin do vhodně zvolené vzduchové dlahy nebo do více dlah současně, které zajistí, aby se při pasivním a nebo aktivním nácviku hybnosti pacientů tlumily nežádoucí patologické spastické reakce končetin. Eliminace těchto patologických souhybů dovolí plynulý, vědomý a v kloubním rozsahu větší pohyb, který se pravidelným nácvikem zapisuje do mozku. Vzduchová dlaha má také podpůrnou funkci, což je velká pomoc při nestabilní opoře o končetiny, zvláště u pacientů s nízkým sv.napětím (svalovéou hypotonií) nebo s kloubní nestabilitou (hypermobilitou).


EEG BIOFEEDBACK


Biofeedback je procesem ve kterém se učí trénovaný (dítě i dospělý), jak změnit své tělesné funkce ve prospěch svého zdraví.

Lékařské přístroje měří fyziologické hodnoty biologických funkcí mozku, srdce, dýchání, svalů, kožní teploty atd. Poskytují rychlý a stálý feedback (čili zpětnou vazbu) formou předávání informací o funkcích trénovanému.

Tato informace podporuje vznik žádoucích fyziologických změn v mysli, emocích a chování. V procesu Biofeedback se cíleným opakováním tréninku změny umocňují a trénovaný již přístroje nepotřebuje.

Nachází především široké možnosti uplatnění na všech stupních škol a dále v mnoha odvětvích medicíny, psychologie, pedagogiky, rehabilitace. U bezpečnostních složek, policie, psychologů, manažerů všech stupňů ve firmách, tréninkových a koučinkových firmách, marketingu, u personalistů, lékařů, v oblasti sportu (golf, fotbal, atletika, tenis a pod.), relaxačních centrech, lázních, rehabilitačních ústavech, nemocnicích, státní správě především v oblasti aktivizace nezaměstnaných a seniorů, řidičů vozidel atd.

V některých psychických a zdravotních poruchách hlavně psychosomatických , ale i nemocí nervových a psychických , jako součást komplexního léčení:

 • dětí s dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií a dyspraxiíi
 • psychosomatických poruchách
 • logopedických problémů, hlavne dysfazii a afazii, koktavosti, mutismu, a j.
 • problémů se soustředěním a pamětí
 • spánkových problémech
 • přijímáním potravy - bulimie, anorexie
 • problému s chováním, školními neúspěchy
 • bolesti hlavy a migrény
 • tiky
 • epilepsie, rovněž farmakoresistentní
 • syndromu chronické únavy a syndromu vyhoření
 • rehabilitace po úrazech mozku a po mozkové mrtvici
 • rehabilitace po mozkové dětské obrně
 • impulsivity a agrese
 • léčbě deprese
 • léčbě úzkosti
 • léčbě OCD
 • léčbě syndromu Aspergera a autismu
 • rehabilitace po operaci mozku
 • léčbě choroby Parkinsona a jiných extrapyramidových poruch
 • léčba choroby Alzheimera a jiných druhů demencí
 • léčbě některých mentálních opoždění
 • léčbě dětí s porušenou funkcí analyzátoru np. dětí nevidomých, neslyšících či s oslabením zraku, sluchu
 • léčbě neuróz všeho druhu
 • léčbě emocionálních problémů
 • léčbě PTSD jak u dětí, tak u dospělych, také válečných veteránů
 • léčbě šumu v uších
 • ... a jiných poruch a nemocí.

Služba biofeedback NENÍ PODMÍNĚNA NAVŠTĚVOVÁNÍM ERGOTERAPIE  lze využívat samostatně.

 
Dítě si vede svou terapii, samotná hra je motivací, spontánně spolupracuje a tím dosahuje žádoucí vjemy, počitky, radost a úspěch.